ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork

ជួល អគារ
Toul Kork Boeng Kak 2

លេខកូដយោង

30 បន្ទប់

30 បន្ទប់គេង

238 m²

12.000 $ / ខែ

ជួល អគារ Toul Kork Boeng Kak 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 4932758
  • បន្ទប់ 30 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 238 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 30 បន្ទប់គេង
  • 30 បន្ទប់ទឹក