ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar
ជួល 68 Chroy Changvar

ជួល
Chroy Changvar

លេខកូដយោង

5 បន្ទប់

4 បន្ទប់គេង

232 m²

2.550 $ / ខែ

ជួល Chroy Changvar

សង្ខេប

  • លេខយោង 4926770
  • បន្ទប់ 5 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 232 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី៩

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 4 បន្ទប់ទឹក
  • 3 រានហាាល
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
  • 1 ចំណត