លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Daun Penh

លេខកូដយោង ABB3

1 បន្ទប់គេង

55 m²

59.000 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh

សង្ខេប

  • លេខយោង ABB3
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 55 m²

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 បន្ទប់គេង