លក់ សណ្ឋាគារ Daun Penh
លក់ សណ្ឋាគារ Daun Penh
លក់ សណ្ឋាគារ Daun Penh
លក់ សណ្ឋាគារ Daun Penh
លក់ សណ្ឋាគារ Daun Penh
លក់ សណ្ឋាគារ Daun Penh
លក់ សណ្ឋាគារ Daun Penh
លក់ សណ្ឋាគារ Daun Penh

លក់ សណ្ឋាគារ
Daun Penh

លេខកូដយោង ACB33

35 បន្ទប់

35 បន្ទប់គេង

175 m²

3.500.000 $

លក់ សណ្ឋាគារ Daun Penh

សង្ខេប

  • លេខយោង ACB33
  • បន្ទប់ 35 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 175 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 35 បន្ទប់គេង
  • 35 បន្ទប់ទឹក