ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh

ជួល ខុនដូ
Daun Penh Chakto Mukh

លេខកូដយោង ABB30

2 បន្ទប់

2 បន្ទប់គេង

112 m²

1.450 $ / ខែ

ជួល ខុនដូ Daun Penh Chakto Mukh

សង្ខេប

  • លេខយោង ABB30
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 112 m²
  • ជាន់ ជាន់ទីី៥

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់ទឹក
  • 2 បន្ទប់គេង
  • 1 រានហាាល