លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon

លក់ ខុនដូ
Chamkarmon Tonle Bassac

លេខកូដយោង ABB28

1 បន្ទប់

1 បន្ទប់គេង

135.000 $

លក់ ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac

សង្ខេប

  • លេខយោង ABB28
  • បន្ទប់ 1 បន្ទប់
  • ជាន់ ជាន់ទីី១៩

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង45 m²
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 រានហាាល