ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh

ជួល ខុនដូ
Daun Penh

លេខកូដយោង ABB29

2 បន្ទប់

2 បន្ទប់គេង

2.200 $ / ខែ

ជួល ខុនដូ Daun Penh

សង្ខេប

  • លេខយោង ABB29
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់
  • ជាន់ ជាន់ទីី១០

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង120 m²
  • 2 បន្ទប់ទឹក
  • 1 រានហាាល
  • 1 បន្ទប់ទទួួលទានអាហារ