ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Daun Penh

លេខកូដយោង ABB27

1 បន្ទប់

1 បន្ទប់គេង

300 $ / ខែ

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh

សង្ខេប

  • លេខយោង ABB27
  • បន្ទប់ 1 បន្ទប់
  • ជាន់ ជាន់ទីី៣

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង60 m²
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 រានហាាល