ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh

ជួល ពាណិជ្ជកម្ម
Daun Penh

លេខកូដយោង ABB23

6 បន្ទប់

6 បន្ទប់គេង

250 m²

2.000 $ / ខែ

ជួល ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh

សង្ខេប

  • លេខយោង ABB23
  • បន្ទប់ 6 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 250 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 6 បន្ទប់គេង
  • 7 បន្ទប់ទឹក
  • 5 រានហាាល