2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar
2 68 Chroy Changvar

ជួល
Chroy Changvar

លេខកូដយោង 4926770

5 បន្ទប់

4 បន្ទប់គេង

232 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល 68 Chroy Changvar

សង្ខេប

  • លេខយោង 4926770
  • បន្ទប់ 5 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 232 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី៩

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 4 បន្ទប់ទឹក
  • 3 រានហាាល
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
  • 1 ចំណត