2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon

ជួល ខុនដូ
Chamkarmon BKK 1

លេខកូដយោង 4812028

1 បន្ទប់

1 បន្ទប់គេង

56.49 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល ខុនដូ Chamkarmon BKK 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 4812028
  • បន្ទប់ 1 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 56.49 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី១២

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 រានហាាល
  • 1
  • 1 ចំណត