2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon
2 66 Chamkarmon

ជួល ខុនដូ
Chamkarmon BKK 1

លេខកូដយោង 4772815

2 បន្ទប់

2 បន្ទប់គេង

200 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល ខុនដូ Chamkarmon BKK 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 4772815
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 200 m²
  • ជាន់ ជាន់ទីី១០

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង
  • 2 បន្ទប់ទឹក
  • 1 រានហាាល
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 1 ចំណត