2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon
2 68 Chamkarmon

ជួល
Chamkarmon BKK 2

លេខកូដយោង 4741284

2 បន្ទប់

2 បន្ទប់គេង

100 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល 68 Chamkarmon BKK 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 4741284
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 100 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
  • ជាន់ ជាន់ទីី១៦

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង
  • 2 បន្ទប់ទឹក
  • 1
  • 1 រានហាាល