1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon
1 5 Chamkarmon

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Chamkarmon BKK 1

លេខកូដយោង LR0060

70 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon BKK 1

សង្ខេប

  • លេខយោង LR0060
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 70 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត