2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon
2 44 Chamkarmon

ជួល សណ្ឋាគារ
Chamkarmon Tonle Bassac

លេខកូដយោង 3618576

16 បន្ទប់

16 បន្ទប់គេង

1800 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល សណ្ឋាគារ Chamkarmon Tonle Bassac

សង្ខេប

  • លេខយោង 3618576
  • បន្ទប់ 16 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1800 m²

ទីតាំង

  • 16 បន្ទប់គេង
  • 16 បន្ទប់ទឹក
  • 2 ផ្ទះបាយ
  • 1 បន្ទប់ហាត់ប្រាណ