1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon

លក់ សណ្ឋាគារ
Chamkarmon Tonle Bassac

លេខកូដយោង 3618509

16 បន្ទប់

12 បន្ទប់គេង

1800 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon Tonle Bassac

សង្ខេប

  • លេខយោង 3618509
  • បន្ទប់ 16 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1800 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
  • ជាន់ ជាន់ទីី៣

ទីតាំង

  • 12 បន្ទប់គេង
  • 12 បន្ទប់ទឹក
  • 2 ផ្ទះបាយ
  • 1 បន្ទប់ហាត់ប្រាណ