1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Chamkarmon Toul Tum Poung 1

លេខកូដយោង 3598981

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon Toul Tum Poung 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 3598981
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 3 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 1 រានហាាល