1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Chamkarmon Toul Tum Poung 2

លេខកូដយោង 3589876

45 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon Toul Tum Poung 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 3589876
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 45 m²