លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Siem Reap

លេខកូដយោង

518 m²

180.000 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap

សង្ខេប

  • លេខយោង 3589875
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 518 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី

ទីតាំង

  • 1 ផ្ទះបាយ