1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon
1 8 Chamkarmon

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Chamkarmon Tonle Bassac

លេខកូដយោង 3589872

109 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon Tonle Bassac

សង្ខេប

  • លេខយោង 3589872
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 109 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
  • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី

ទីតាំង

  • 1 ផ្ទះបាយ