ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Daun Penh Chey Chumneah

លេខកូដយោង

6 បន្ទប់

5 បន្ទប់គេង

250 m²

2.000 $

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh Chey Chumneah

សង្ខេប

  • លេខយោង 3309466
  • បន្ទប់ 6 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 250 m²

ទីតាំង

  • 5 បន្ទប់គេង
  • 7 បន្ទប់ទឹក
  • 5 រានហាាល
  • 1 ឡៅតឿ