2 64 Daun Penh
2 64 Daun Penh
2 64 Daun Penh
2 64 Daun Penh
2 64 Daun Penh
2 64 Daun Penh
2 64 Daun Penh
2 64 Daun Penh
2 64 Daun Penh
2 64 Daun Penh
2 64 Daun Penh
2 64 Daun Penh
2 64 Daun Penh
2 64 Daun Penh

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Daun Penh Chey Chumneah

លេខកូដយោង 3309466

6 បន្ទប់

5 បន្ទប់គេង

250 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh Chey Chumneah

សង្ខេប

  • លេខយោង 3309466
  • បន្ទប់ 6 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 250 m²

ទីតាំង

  • 5 បន្ទប់គេង
  • 7 បន្ទប់ទឹក
  • 5 រានហាាល
  • 1 ឡៅតឿ