លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon

លក់ សណ្ឋាគារ
Chamkarmon BKK 1

លេខកូដយោង

19 បន្ទប់

19 បន្ទប់គេង

60.000 $

លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon BKK 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 3157993
  • បន្ទប់ 19 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត

ទីតាំង

  • 19 បន្ទប់គេង
  • 19 បន្ទប់ទឹក