1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon
1 44 Chamkarmon

លក់ សណ្ឋាគារ
Chamkarmon BKK 1

លេខកូដយោង 3157993

19 បន្ទប់

19 បន្ទប់គេង

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon BKK 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 3157993
  • បន្ទប់ 19 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត

ទីតាំង

  • 19 បន្ទប់គេង
  • 19 បន្ទប់ទឹក