លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Kampot

លេខកូដយោង ABB9

12 បន្ទប់គេង

4500 m²

400.000 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot

សង្ខេប

  • លេខយោង ABB9
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 4500 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 12 បន្ទប់គេង