លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Daun Penh

លេខកូដយោង ABB2

5 បន្ទប់

5 បន្ទប់គេង

160 m²

50.000 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh

សង្ខេប

  • លេខយោង ABB2
  • បន្ទប់ 5 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 160 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
  • ជាន់ ជាន់ទីី៣

ទីតាំង

  • 5 បន្ទប់គេង
  • 6 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ផ្ទះបាយ