1 8 Kampot
1 8 Kampot
1 8 Kampot
1 8 Kampot
1 8 Kampot
1 8 Kampot
1 8 Kampot
1 8 Kampot
1 8 Kampot
1 8 Kampot
1 8 Kampot
1 8 Kampot
1 8 Kampot
1 8 Kampot
1 8 Kampot
1 8 Kampot
1 8 Kampot
1 8 Kampot
1 8 Kampot
1 8 Kampot

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Kampot

លេខកូដយោង ABB31

14 បន្ទប់គេង

4338 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot

សង្ខេប

  • លេខយោង ABB31
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 4338 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 14 បន្ទប់គេង