2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh
2 5 Daun Penh

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Daun Penh

លេខកូដយោង ABB27

1 បន្ទប់

1 បន្ទប់គេង

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh

សង្ខេប

  • លេខយោង ABB27
  • បន្ទប់ 1 បន្ទប់
  • ជាន់ ជាន់ទីី៣

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង60.00 m²
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 រានហាាល